Національний науково-природничий музей НАН України оголошує прийом в аспірантуру за державним замовленням за спеціальностями: «03.00.08 – зоологія»; «03.00.05 – ботаніка»; «04.00.01 – загальна та регіональна геологія» з відривом та без відриву від виробництва на конкурсних засадах.

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора ННПМ НАН України наступні документи:

1. Заяву з візою майбутнього наукового керівника про згоду здійснювати керівництво.
2. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Список опублікованих наукових праць та винаходів та їх ксерокопії (за наявністю). Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові реферати з обраної ними спеціальності. Реферати оцінюються науковим керівником.
4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою 286-у.
5. Копію диплома про закінчену вищу освіту із зазначенням кваліфікації „спеціаліст” або „магістр”.
6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).
7. Дві фотографії (3х4) Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів здійснюється в Національному науково-природничому музеї НАН України за адресою:
Київ-30, вул. Б.Хмельницького, 15. Ученому секретарю.
Тел. для довідок: 235-63-54.

Аспірантам денної форми навчання надається стипендія.
Іногородні забезпечуються місцем у гуртожитку.
Крім прийому в аспірантуру за державним замовленням можлива також підготовка:
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту;
- іноземців та осіб без громадянства на підставі:
* міжнародних договорів України;
* загальнодержавних програм;
* договорів, укладених установою з юридичними та фізичними особами.