Аспірантура

ОГОЛОШЕННЯ


Національний науково-природничий музей НАН України проводить прийом до аспірантури в 2015 році за державним замовленням за спеціальністю
«03.00.08 – зоологія» (з відривом від виробництва на конкурсних засадах).

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

1.Заяву на ім’я директора ННПМ НАН України з візою майбутнього наукового керівника про згоду здійснювати керівництво.

2. Особовий листок з обліку кадрів (особовий листок з обліку кадрів для випускників ВНЗ — заповнюється і завіряється у відділі кадрів Національного науково-природничого музею нАН України).

3. Список опублікованих наукових праць (не менше 2) та винаходів та їх ксерокопії (за наявністю).
Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові реферати з обраної ними спеціальності. Реферати оцінюються науковим керівником за п'ятибальною шкалою з письмовим висновком передбачуваного керівника.

4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-о.

5. Копію диплома про закінчену вищу освіту (починаючи з бакалавра) із зазначенням кваліфікації „спеціаліст” або „магістр”.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).

7. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

8. Дві фотографії (3х4)
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів здійснюється в Національному науково-природничому музеї НАН України за адресою: 01601, Київ, вул. Б. Хмельницького, 15, каб.  216 (або 208).

Телефон для довідок: 235-63-54 — учений секретар.

Документи приймаються до  5 вересня 2015 р. щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 17.00.

Зарахування до аспірантури -  1 листопада 2015 р.

Аспірантам денної форми навчання надається стипендія.

Іногородні забезпечуються місцем у гуртожитку.

Крім прийому в аспірантуру за державним замовленням можлива також підготовка:

    • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту;

    • іноземців та осіб без громадянства на підставі:

    • загальнодержавних програм;

    • міжнародних договорів України;

    • договорів, укладених установою з юридичними та фізичними особами.

 

ОГОЛОШЕННЯ

Національний науково-природничий музей НАН України з 01 липня 2014 року оголошує прийом до аспірантури за державним замовленням за спеціальністю «04.00.01 – загальна та регіональна геологія»(з відривом від виробництва на конкурсних засадах).

ДЕТАЛЬНІШЕ