Писанец Евгений Максимович

Науковий ступінь - доктор біологічних наук

Посада
– Завідуючий відділом "Зоологічний музей"

Напрямки наукових досліджень:
фауна та систематика амфібій та рептилій, питання походження та еволюції цих тварин, кариологія, поліплоідія, гібридизація, питання видоутворення.

Головні наукові інтереси: музейна справа, систематика, еволюція, фауністика, біорізноманіття.

Громадська діяльність.  Президент Українського Герпетологічного Товариства.

Біографічні відомості:
Дата народження: 22 серпня 1949
Місце народження: с. Вячеславка, Приморського р-ну, Запорізької обл., УКРАЇНА

Освіта: 1968 - 1973 відділеня географії та біології природничого-географічного факультета     Мелітопольського державного педінституту

1975 - 1978 – аспірантура Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна.    
Кандидатська диссертація “Систематика та географічна мінливість ропух фауни СРСР”,
кандидат біологічних наук.
1989 - 1991 - докторантура Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна.    
Докторська диссертація “Ропухи Палеарктики (мінливість, систематика та значення
поліплоїдії в еволюції роду Bufo)”, доктор біологічних наук.

Дослідницький та професійний досвід
1974 - 1975  - асистент кафедри зоології Мелітопольського педінституту, викладання зоології,
дослідження амфібій та плазунів півдня України, м.Мелітополь, УКРАЇНА.
1975 - 1978  - аспирант Зоомузею Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ, Україна.    
Об’єкт дослідження: “Систематика та географічна мінливість ропух фауни СРСР”.
1979 - 1980  - асистент кафедри зоології Мелітопольського педінституту, викладання зоології,
дарвінізму, генетики; дослідження каріології амфібій та плазунів, гібридизація, фауна та системтика амфібій та плазунів.
1980 - 1982 – Доцент кафедри зоології Мелітопольського педінституту, викладання зоології,
дарвінізму, генетики; дослідження каріології амфібій та плазунів, гібридизація, фауна та системтика амфібій та плазунів.
1981 - 1989  - Декан факультету географія і біологія Мелітопольського державного педінституту,
доцент кафедри біології та охорони природи, викладання зоології,  дарвінізму, генетики;  
дослідження каріології амфібій та плазунів, гібридизація, фауна та системтика амфібій та плазунів
1989 - 1992  - стажування та докторантура в Зоомузеї Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН
України, Україна. Дослідження таксономії та систематики палеарктичних ропух, каріологія
земноводних та плазунів, гібридизація амфібій, фауна та систематика земноводних та
плазунів Євразії.
1993 - 1996  - Завідуючий Загальноінституською герпетологічною лабораторією Мелітопольського
педінституту, доцент кафедри біології та охорони природи, викладання зоології,  дарвінізму,
генетики; дослідження каріології амфібій та плазунів, гібридизація, фауна та системтика
амфібій та плазунів, видоутворення.
1996 - 1999  - Директор Науково-дослідного інституту біорізноманіття наземних та водних екосистем України при Мелітопольському педуніверситеті, завідуючий відділом герпетології та зоомузея НДІ біорізноманіття Науково-дослідного інституту біорізноманіття наземних та водних екосистем України; викладання генетики; дослідження каріології амфібій та плазунів, гібридизація, фауна та системтика   амфібій та плазунів, видоутворення.
2009 ? професор кафедри кафедри біології Київо-могілянської академії (викладач за сумісництвом)

1999 – 2005- (сучасна посада та професійна діяльність) Завідуючий Зоологічним музеєм Національного науково-природничого музея НАН України, дослідження біорізноманіття,   
видоутворення, таксономія і систематика, каріологія, гібридизація.

Інша професійна діяльність

Участь в конференціях
1977 - IY Загальносоюзна Герпетологічна конференція, Ленінград, СРСР.
1979 – Регіональна конференція "Нові проблеми в зоології та їх відображення у вищий школі”,    
Ставрополь, СРСР
1981 - Y Загальносоюзна Герпетологічна конференція, Ленінград, Ашхабад, Туркменія, СРСР.
1984 - III Y Загальносоюзна конференція зоологів педвузів, Вітебськ, Беларусь, СРСР.
1985 - YI Y Загальносоюзна Герпетологічна конференція, Ташкент, Узбекістан, СРСР.
1985 - III Загальноєвропейська конференція європейського герпетологічного товариства, Прага,
Чехослоччина.
1989 - YII Y Загальносоюзна Герпетологічна конференція, Київ, Україна, СРСР.
1990 - IY Загальносоюзна конференція з фенетики природничих популяцій, Борок, Россія, СРСР.
1991 - Y Загальноєвропейська конференція європейського герпетологічного товариства,  Будапешт,
Угорщина.
1992 – Перший міжнародний конгрес з вивчення азіатської герпетофауни, Китай.
1994 – Другий міжнародний герпетологічний конгресс, Аделаїда, Австралія.
1997 – Третій міжнародний герпетологічний конгресс, Прага, Чехослоччина.
2000 – Герпетологічний Конгресс, Москва (Пущино), Росія.
2003 - Конгрес Європейського Герпетологічного Товариства і Герпетологічного товариства ім.
О.М.Нікольського, С-Петербург, 2003.
2005 – Перша конференція Українського Герпетологічного Товариства, Київ, 2005.

Спеціальні методики та навички.
Музейна справа, створення та управління базами даних музейних колекцій (1). Організація моніторингових досліджень та таких із  збереження біологічного різноманіття земноводних та плазунів в наземних та водних екосистемах, (1). Практичні методи викладання біологічних дисціплин: генетика, теорія еволюції, екологія, зоологія хребетних (2). Практичні дослідження хромосомних наборів земноводних та плазунів в питаннях таксономії, систематики та видоутворення (3). Застосування методів гібридизації в вивченні питань таксономії та систематики амфібій (4). Дослідження мінливості зовнішньоморфологічних ознак хребетних та їх статистичний аналіз (Descriptive, ANOVA, MANOVA, FACTOR) (5). Організація, проведення та аналіз польових досліджень хребетних в наземних та водних екосистемах (6).

Бібліографія деяких робіт.
Каталог типовых экземпляров Зоологического музея . – Е.М.Писанец, ред. Киев: Зоологический музей ННПМ НАНУ, 2001. – 140 с.

Каталог коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. Хвостатые земноводные (Amphibia, Caudata). Киев: Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2003. - 148 с.

О  новом  полиплоидном  виде  жаб   Bufo danatensis Pisanetz sp.n. из Туркмении // Докл. АН УССР, сер. Б, геол.,хим.,биол. Наук. No 3. –1978 а.- c.280 - 284.

Кариотипы  гекконов подрода Cyrtodactylus (Gymnodactylas, Gecconidae,  Sauria, Reptilia) фауны СССР  // Докл.  АН УССР,  сер. Б, геол., хим., биол. Наук. – No 8. - 1981. – с.83 – 85.     

Karyotype and genome size in the Bufo viridis  group  // Third Ordinary  General  Meeting  of  the  Societas  Herpetological Europaea. 19 –23 August, 1985. - Prague. – 1985.- р.93.                      

Генетическая структура и  происхождение азиатских полиплоидных жаб // Докл.  АН  УССР, сер. Б., физ-мат. и техн. Науки. - Киев. - 1990. – с.71 -  73.

Генетическая дивергенция  представителей комплекса зеленых жаб Bufo viridis complex фауны СССР // Докл.  АН СССР,  т. 317, No 1 . - 1991. - с.222 - 226.

Полиплоидия и отклонения в морфологии гонад  у  тетраплоидных  жаб Bufo danatensis (Amphibia:  Anura: Bufonidae) // Цитология и генетика. –1992. Т.26, N 6. -с.35 - 40.

Знакомьтесь:  Амфибии и Рептилии. Киев: Наукова думка .- 1991,  127 с.                               

Изучение амфибий и рептилий. Мониторинг и поддержание биологического разнообразия в водно-болотных угодьях Украины. Научная программа. –Мелитополь: Бранта, 1995. - с.166 – 176.

Исследования  по гибридизации и внешней морфологии азиатских жаб (Amphibia: Bufonidae) и описание нового вида Bufo shaartusiensis  sp.nov.//  Доп. нац. АН України, No 6. – 1996. – с.147 – 151.

Biological species concept and taxonomic status of the toads from the Carpathians and North Caucasus //Herpetology’97, Abstracts of the Third Word Congress of Herpetology, 2-10 August 1997, Prague, Czech Republik. –Third Word Cogress of Herpetology, Prague. –1997. -p.163.

Гібридизація як фактор збільшення біорізноманіття і стабільності (огляд деяких фактів та теоретичних аспектів). Проблеми сталого розвитку України. К.: "БМТ", 1998. - с.239 – 247.

Предварительный анализ изменчивости  внешнеморфологических  признаков  озерной  лягушки Rana ridibunda (Amphibia: Ranidae). Научные труды зоологического музея Одесского  государственного  университета им И.И. Мечникова. Исследование многообразия животного мира. Одесса,  Астропринт. – 1998. - т. 3. -  с. 60-64.

Ропуха очеретяна – Bufo calamita. Земноводні та плазуни під охороною Бернської конвенції. Київ, 1999. – с.43 – 45                                       

Amphibia. – Е.М.Писанец, ред. Киев: Зоологический музей ННПМ НАНУ, 2001. – 140 с.

Морфологическая дифференциация и диагностика бурых лягушек Rana arvalis, R.temporaria  и R.dalmatina (Amphibia, Ranidae) с территории Украины // Вестник зоологии. - 2004. - 38 (6). - с.29 - 40.

Батрахологія.  Енциклопедія сучасної України. Т.2., Київ. - 2004. - с.308 - 310.

Не повна версія // прим. редактора Список наукових та навчально-методичних праць