Решетник Марія Миколаївна

Посада – молодший науковий співробітник

Напрямки наукових досліджень:
Геофізика

Біографічні відомості:

У 2005 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Геофізика» та здобула кваліфікацію магістра геофізики. З 2005 р. по 2006 р. працювала на посаді інженера кафедри геофізики геологічного факультету. З 2006 р. по 2009 р. навчалась в аспірантурі геологічного факультету при кафедрі геофізики. Підготувала і подала у спеціалізовану вчену раду Д 026.001.32 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук (спеціальність 04.00.22 – геофізика) на тему: «Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі Українського щита)». Орієнтовний термін захисту
вересень 2010 р.. Авторка 18 наукових публікацій, серед яких 4 статей, 10 матеріалів, 4 тез, учасниця понад 13 наукових конференцій та семінарів в Україні та за її межами у якості доповідача.
Приймала участь у:
3-й, 5-й, 8-й Міжнародних наукових конференціях з «Геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища (Київ, 2002 та 2005, 2007);
7-8-й Міжнародних конференціях з Геоінформатики (Київ, 2008, 2009);
Міжнародному науковому семінарі «Актуальні питання вивчення фізичних параметрів мінеральної речовини Землі» (Київ, 2006);
7-й, 9-й Всеукраїнській науковій конференції з «Геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища (Київ, 2006, 2009);
1-3-й Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук» (Київ, 2007-2009);
9-10-й Уральській науковій школі молодих геофізиків «Сучасні проблеми геофізики» (Росія, Єкатеринбург, 2008, 2009);
10-й Міжнародній школі-семінарі «Палеомагнетизм і магнетиз гірських порід» (Росія, Борок, 2009).
Решетник М.М. подані заявки на участь у:
11-й Уральській науковій школі молодих геофізиків «Сучасні проблеми геофізики» (Росія, Єкатеринбург, 15-19 березня 2010);
5-й міжвузівській конференції молодих вчених «Малодые – о геологических науках» (Росія, Москва 24-26 березня 2010);
5-й Всеросійській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих спеціалістів «Геологи ХХІ віку» (Росія, Саратов, 5-7 квітня 2010);
9-й Міжнародній конференції з Геоінформатики (Київ, 11-14 травня 2010);
4-й Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук» (Київ, 15-16 квітня 2010)

Публікації:

 • Сухорада А.В., Попов С.А., Стрекозов С.М., Юшин О.О., Решетник М.М. Магнітні властивості порід як критерій їх рудоносності (на прикладі Азовського родовища, УЩ) // Вісник КНУ Тараса Шевченка, Геологія, випуск 34. К. – 2005. С.38-41.
 • Сухорада А., Решетник М., Хоменко Р. Магнітні маркери структури кристалічного фундаменту Середнього Побужжя (на прикладі району Гайворон-Завалля) // Вісник КНУ Тараса Шевченка, Геологія, випуск 44. К. – 2008. С.17-20.
 • Буковський В., Сухорада А., Круглов О., Попов С., Решетник М. Про роль педомагнітних досліджень в складі геологічної зйомки кристалічного фундаменту // Вісник КНУ Тараса Шевченка, Геологія, випуск 44. К. – 2008.С.37-40.
 • Попов С., Сухорада А., Решетник М. Магнітні властивості гірських порід та їх зв’язок з рудоносністю на прикладі кристалічного фундаменту УЩ // Вісник КНУ Тараса Шевченка, Геологія, випуск 45. К. – 2008. С.15-18.
 • Попов С.А., Решетник М.М. Педомагнітні властивості ґрунтів балки Тернова (Східне Приазов’я) // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». - Київ, 7-9 жовтня 2002. С.141-142.
 • Попов С.А., Решетник М.М. Особливості і металогенічне значення магнетизму Азовського рідкіснометального родовища // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 60-річчю геологічного факультету «Актуальні проблеми геології України». 1-2 квітня 2004. С.123.
 • Сухорада А.В., Круглов О.В., Решетник М.М. Про магнітні властивості ґрунтів, розвинутих на магнітних материнських породах // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». - Київ, 6-8 жовтня 2005. С.198-199.
 • Сухорада А.В., Попов С.А., Решетник М.М. Детальне картування геологічних об’єктів магнітометричними методами на прикладі ділянки «Хащувате» // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». - Київ, 6-8 жовтня 2005. С.201.
 • Решетник М.М. Характер кривих магнітної сприйнятливості ґрунтів алмазоносної ділянки «Жданівська» // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». - Київ, 21-22 вересня 200. С.136-137.
 • Сухорада А.В., Круглов О.В., Решетник М.М. Педомагнітні дослідження у складі геологічної зйомки кристалічного фундаменту обмежено відслонених територій (на прикладі Хащуватської ділянки УЩ) // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». - Київ, 20-23 жовтня 2007. С.172-174.
 • Решетник М.М., Осьмачко Л.С. Петромагнетизм, речовинний склад та геологічна будова метагаброїдів троянської структури та їх літопедогенне значення // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». - Київ, 20-23 жовтня 2007. С.199-201.
 • Решетник М.М., Хоменко Р.В. Капаметрія ґрунтів у складі ультрадетальних магнітометричних досліджень кристалічного фундаменту Побужжя // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища». - Київ, 20-23 жовтня 2007. С.201-203.
 • Решетник М.Н. К вопросу о микромагнитных исследованиях пород кристаллического фундамента // Сборник материалов девятой уральской молодежной научной школы по геофизике «Современные проблемы геофизики». – Екатеринбург, 24-28 марта 2008. С. 155-158.
 • Решетник М. Петромагнітні дослідження порід кристалічного фундаменту у супроводі детальної зйомки магнітного поля [Електронний ресурс]// Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук». – Київ, 2009 – 1 електрон. Опт. Диск (DVD-ROM): кольор.; 12см. – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32Mb RAM ; DVD-ROM Windows 98/2000/XP. – Назва з титул. екрану.
 • Решетник М.Н. Комплексные детализированные магнитометрические исследования кристаллического фундамента (на примере Гайсинського блока Українського кристаллического щита) // Сборник материалов десятой уральской молодежной научной школы по геофизике «Современные проблемы геофизики». – Екатеринбург, 16-20 марта 2009. С. 124-127.
 • Решетник М.М. Переваги ультра детальної магнітометричної зйомки докембрійського фундаменту (стосовно ГДП-200) // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів». - Київ, 27-29 жовтня 2009. С.201-203.
 • Решетник М.М. Інформативність «магнітного сканування» при вивченні джерел аномалій магнітного поля над докембрійськими породами// Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Моніторинг геологічних процесів». - Київ, 27-29 жовтня 2009. С.203-205.
 • Сухорада А.В., Решетник М.Н. Структурно-геологическая  іинформативность магнитных свойств горных пород докембрийского фундамента (на примере Украинского щита)// Тезисы Международной школы-семинара по проблемам палеомагнетизма и магнетизма горных пород. – Россия, Борок, 20-24 октября 2009. С.50.
 •  Решетник М.М. Комплексні магнітометричні дослідження докембрійських порід Гайсинського комплексу Українського щита// Вісник КНУ Тараса Шевченка, Геологія, випуск 48. К. – 2010. (в друці).
 • Сухорада А.В., Решетник М.М., Хоменко Р.В. Структурно-геологічна інформативність магнітного сканування докембрійського фундаменту (на прикладі Середнього Побужжя Українського щита, району Гайворон-Завалля) // Вісник КНУ Тараса Шевченка, Геологія, випуск 49. К. – 2010. (в друці).