Руденко Ксения

Посада – науковий співробітник

Наукові інтереси:
мінералогія, петрологія, геохімія, літологія, геологічні пам'ятки

Біографічні данні:
Народилась в м. Києві. В 2003 році вступила в Київський національний університет ім. Тараса Шевченка на Геологічний факультет. Спеціальність геохімія та мінералогія. У 2007 році отримала диплом бакалавра з відзнакою. Тема дипломної роботи: «Мінералого-петрографічні особливості трапової формації Волині». У 2009 році отримала диплом магістра з відзнакою. Тема дипломної роботи: «Геохімічна характеристика алювіальних відкладів Північно-Західної частини Українського щита. У 2010 році працювала в Інституті геологічних наук НАН України. З осені 2010 року працює спочатку молодшим науковим співробітником, а з 2013 року науковим співробітником Національного науково-природничого музею НАН України, а саме Геологічного музею.


Перелік праць.

Деревська К.І., Приходько В.Л., Косовський Я.О., Руденко К.В. Мінералого-петрографічні особливості порід трапової формації венду Волині (Рафалівська рудоносна площа). Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гірничо-геологічна». Випуск 8 (136). Донецьк. 2008. с.78-83

Руденко К.В. Геохімічні особливості алювіальних відкладів р. Жерев. Конференції молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук – 2009. e-disk

Руденко К.В. Минералого-петрографическая зональность ратненской свиты венда Волыни (Украина). Геология в развивающемся мире: материалы 1 Всеросс. Конф. Студ., асп. і молодых ученых с элементами молодежной научной школы. Перм. Гос. Ун-т. Том 1. Пермь. 2010. с. 70-73.

Руденко К.В., Деревськая Е.И., Паталаха Г.Б., Гриценко В.П Самородный тип медного оруденения на Украине и представление его в экспозиции геологического музея. Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии. Материалы XXI молодежной научной конференции, посвященной памяти К.О.Кратца. г.Санкт-Петербург. 18-25 октября 2010 г. – СПб., 2010.- том 2, Ст 40-42

Руденко К.В., Деревськая Е.И., Паталаха Г.Б., Гриценко В.П. Самородномедное оруденения на Украине и представление его в экспозиции геологического музея - Материалы пятой Сибирской международной конференции молодых ученых по наукам о Земле. Новосибирск 29 ноября—2 декабря 2010 – e-disk

Rudenko, K.V., Derevska, K.I., Shumlyanskyy, V.O. Native copper ore-bearing formation. Аcta mineraligica- petrographica abstract series. Volume 6. IMA2010.  20th General meeting of the International mineralogical association 21-27 august, 2010. Budapest, Hungary. P. 298

Kseniia Rudenko. Petrographic structure of Neoproterozoic flood basalts of the Volhyno-Polesie downfold  (Volhynia region, Ukraine) – SGC2011. 2nd Students’ International Geological Conference. April 28 – May 01, 2011. University of Latvia. Ratnieki, Latvia. Abstracts. – Riga.: LU Akademiskais Apgads, 2011. – p.29.

Руденко К.В., Деревская Е.И., Ковальчук М.С., Тиньков В.О.Особливості хімічного складу самородної міді з вулканітів України та Командорських островів – «Геология, геоэкология, геология: опыт научных исследований: Материалы VIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых/Под ред. Проф. Л.І. Зеленської. – К.:ДНВП» Картографія», 2011.-Віп.8.-51-53с.

Руденко К.В.. Особености химизма самородной меди из вулканитов мира. Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся мире» Пермь 20-24 апреля 2011 -  51-53с.

Деревська К.І., Паталаха Г.Б., Гриценко В.П. Анфімова Г.В., Руденко К.В., Назарова І.Р. Регіональна літотека рифей-фанерозойських відкладів - стратегічноважливий об’єкт для України –Збірник матеріалів «Геологічні памятки – яскраві свідчення еволюції Землі» : Зб. матеріалів ІІ Міжнародной науково-практичної конференції – К.; Логос, 2011.- ст. 38-40

Руденко К.В., Матеюк В.В. Міденосна лавобрекчія – геологічна спадщина венду – Збірник матеріалів «Геологічні памятки – яскраві свідчення еволюції Землі» : Зб. матеріалів ІІ Міжнародной науково-практичної конференції – К.; Логос, 2011.-ст 116

Руденко К.В., Деревская Е.И. Минералого-петрографические особенности изменения вулканических пород венда Волыно-Подольской окраины ВЕП. ВУЛКАНИЗМ И ГЕОДИНАМИКА, Екатеринбург, ИГГ УрО РАН, 2011, с. 161–162

Руденко К.В. Петрографічна зональність в породах ратненської світи венду Волині у зв’язку з їх металоносністю. Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук. Київ 17-20 травня 2011 р. e-disk

Руденко К.В., Деревська К.І. Петрографічні особливості ратненської світи венду Волині у звязку з її металоноснітю. Збірник Міжнародної наукової конференції «Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу» Київ 18–22 квітня 2011 р.

Руденко К.В. Особенности распространения новорбразованой минерализации в породах ратненской свиті венда Волыни (Украина) – Геология и геоэкология: исследования молодых. Материалы XXII конференции молодых учёных, посвящённой памяти члена-корреспондента профессора К.О. Кратца. 8-10 ноября 2011 г. – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН . 2011. – ст. 97-99

Руденко К.В. Закономірності поширення новоутвореної мінералізації в породах ратненської світи венду Волині (Україна) – Сучасні напрямки геологічних досліджень в Україні. Збірник матеріалів молодіжної наукової конференції.2011- ст.. 52-53

Rudenko K. Mineralogical and geological features of native metals mineralization distribution in the Neoproterozoic flood basalts (Volhyn, Ukraine) Abstract of 14th international EMPG conference, 4th – 7th March 2012, Kiel, Germany, p. 122

Derevska K., Rudenko K. Duration of secondary minerals formation in Neoproterozoic flood basalts (Volhynian region, Ukraine). Abstract of 14th international EMPG conference, 4th – 7th March 2012, Kiel, Germany, p. 53

Kseniia Rudenko.  Geological and tectonic feature of Neoproterozoic flood basalts field of the Volhyn region. SGC2012. 3rd Students’ International Geological Conference. April 27-30, 2012. Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. Abstracts. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2012.- c.59

Ковальчук М.С., Деревська К.І., Тіньков В.О., Руденко К.В. Морфологія, анатомія та хімічний склад самородка міді з вендских вулканітів Волино-Подільської мінералогічної провінції. Матеріали наукової конференції «Такий різний світ мінералогії» присвяченій 100-річчю Євгена Костянтиновича Лазаренка, 19-20 квітня 2012 р., м. Київ, смт. Володарськ-Волинський.- с. 71-78

Volodymyr Grytsenko, Kseniia Rudenko, Volodymyr Stetsyuk. Ukraine. Geoheritage in Europe and its conservation p.378-391
Руденко К.В. Впорядкування геологічних та мінералогічних  колекцій в природничих музеях. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти природничої музеології» 11-13 вересня 2012 р. Київ-Канів. с 71-72

Анфімова Г.В., Руденко К.В. К анализу палеонтологического собрания Геологического музея Вісник ННПМ НАНУ. Ст. 57-69

Ковальчук М.С., Деревська Е.И., Тиньков В.А., Руденко К.В. Морфология, анатомия и химический состав самородка меди из вендских вулканитов Волыно-Подольской минералогической провинции. Материалы минералогического семинара с международным участием «Кристаллическое и твердое некристаллическое состояние минерального вещества: проблема структурирования, упорядочения и эволюции структуры». Сыктывкар, Республика коми, Россия, 4-7 июня 2012 г. С. 123-126

Rudenko Kseniia, Derevska Kateryna. Geological heritage of Upper Proterozoic (Volhynian region, Ukraine): Monitoring and proposition. Conference Proceeding. 4nd Students’ International Geological Conference. 19-21 April 2013 Brno. p.128

Rudenko K., Derevska K. Composition of gas phase in rocks and minerals of Neoproterozoic flood basalts in western part of East European Platform. Basalt 2013. Cenozoic magmatism in Central Europe. 24-28 April 2013. Görlitz. Germany.p109

Деревська К.І., Коженевський С.Р., Пилипчук О.М., Руденко К.В., Шевчук О.М. Житомирське Полісся – «Легендарна Країна» – унікальний об’єкт для створення в Україні Першого Геологічного Парку. «Современные проблемы геологии»: Сб. научных трудов посвященный 155-летию со дня рождения академика Павла Аполлоновича Тутковского – К., с. 343-345 

Руденко К.В., Деревська К.І., Приходько В.Л., Косовський Я.О., Безугла М.В. Металоносність вулканітів ратненської світи нижнього венду та її зв'язок з вторинними перетвореннями порід (Чарторийська зона розломів). Геолог України. 2013 №2 ст. 96-103

Руденко К.В., Деревська К.І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОРОДНОМІДНИХ РОДОВИЩ СВІТУ.  «От минералогии до геохимии»: Сб. научных трудов посвященный 130-летию со дня рождения академика Александра Евгеньевича Ферсмана – К., 2013 ст 163-168

Анфимова Г.В., Руденко К.В. К анализу палеонтологического собрания Геологического музея. Вісник Національного науково-природничого музею №9, Київ, 2011. - с. 57-68.

Деревська К.І, Анфімова Г.В., Гриценко В.П., Руденко К.В., Веклич Ю.М., Пилипчук О., Шевчук О.М. Про необхідність cтворення геологічної пам’ятки «Стратотип границі юри-крейди» на мисі Св. Іллі в Криму  – К., 2013 ст. 405-406


Конференції

2010
Конференції молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук. Київ 17-20 квітня 2010 р.

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся мире» Пермь 2010

XXI молодежной научной конференции, посвященной памяти К.О.Кратца Санкт-Петербург. 18-25 октября 2010 г

Конференції молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук. Київ 2010 р Київ, Київський національний університет ім.. Т. Шевченка

Пятая Сибирской международной конференции молодых ученых по наукам о Земле. Новосибирск 29 ноября—2 декабря 2010 г

IMA2010.  20th General meeting of the International mineralogical association 21-27 august, 2010. Budapest, Hungary

2011
2nd Students’ International Geological Conference. April 28 – May 01, 2011. University of Latvia. Ratnieki

VIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Днепропетровск 11-14 05 2011

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся мире» Пермь 20-24 апреля 2011

XII Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов “ГЕОЛОГИ XXI ВЕКА” - 5-7 апреля 2011 года.

«Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі» - Камянец-Подольский 2011

V Всероссийский симпозиум по вулканологии и палеовулканологии “Вулканизм и геодинамика” Екатеринбург 21-25 11 2011

Конференції молодих вчених «Сучасні проблеми геологічних наук. Київ 17-20 травня 2011 р.

Міжнародна наукова конференція «Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу» Київ 18–22 квітня 2011 р.

XXII молодежной научной конференции, посвященной памяти К.О.Кратца 8-10 ноября 2011, г. Апатиты

Сучасні напрямки геологічних досліджень в Україні, Київ, ИГН НАНУ, 9–10 листопада 2011 р

2012
Конференція «Такий різний світ мінералогії», присвячена 100-річчю від дня народження академіка, заслуженого діяча науки, видатного мінералога ХХ ст. Євгена Костянтиновича Лазаренка. 19–20 квітня 2012 р., Київ, ННПМ НАНУ

14th international EMPG conference, 4th – 7th March 2012, Kiel, Germany

SGC2012. 3rd Students’ International Geological Conference. April 27-30, 2012. Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2012.

II міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти природничої музеології» 11-13 вересня 2012 р. Київ-Канів.  

Минералогический семинар с международным участием «Кристаллическое и твердое некристаллическое состояние минерального вещества: проблема структури­рования, упорядочения и эволюции структуры». Сыктывкар, Республика Коми, Россия, 4-7 июня 2012 г.

2013
4nd Students’ International Geological Conference, 19-21 April 2013 Brno

Basalt 2013. Cenozoic magmatism in Central Europe. 24-28 April 2013. Görlitz. Germany

Наукова конференція "Від мінералогії до геохімії", присвячена 130-річчю з дня народження академіка Олександра Євгеновича Ферсмана, 5-7 червня 2013 р., с. Берегове, Крим

Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми природничих наук», присвячена 155-річчю з дня народження першого українського академіка землезнавця Павла Аполлоновича Тутковського. 15-17 травня 2013 р Київ

Наукова конференція "Від мінералогії до геохімії", присвячена 130-річчю з дня народження академіка Олександра Євгеновича Ферсмана, 5-7 червня 2013 р., с. Берегове, Крим

«Практичні питання природничої музеології». міжнародна науково-практична конференція 24 - 25 жовтня 2013    Науковці