Мезинська стоянка

Більшість стоянок на території України були знайдені випадково під час будівництва. Так була знайдена і Мезинська стоянка. У 1907 р. під час риття погребу на Чернігівщині у садибі Сисоя Кошеля були знайдені великі кістки мамонта. У тому ж році місцезнаходження було оглянуто П. Добровольським – представником комітету з організації XIV Археологічного з`їзду, що мав відбутися у Чернігові. А у 1908 р. почалося фахове археологічне вивчення Мезинської стоянки.

Стоянка розкопувалась і вивчалась багатьма відомими українськими істориками та археологами: Ф.К. Вовком, Л.Є. Чикаленком, М.Я. Рудинським, В. Є. Куриленком та ін. Найвідомішим дослідником Мезинської стоянки став археолог Іван Гаврилович Шовкопляс, який протягом семи років (1954-1961) досліджував знахідки. Підсумком тривалих досліджень прадавньої культури стала його монографія "Мезинская стоянка". - Киев : Наук. думка, 1965.

Згідно І.Г. Шовкопляса, на стоянці за всі роки досліджень було виявлено п`ять господарсько-побутових комплексів (1965). Згідно реконструкції В.Я. Сергіна, таких комплексів – два (1987). Господарсько-побутові комплекси являли собою складну структуру, яка включала житло з кісток мамонта, господарські ями, вогнища та місця інтенсивної господарської діяльності, де була сконцентрована значна кількість крем`яних та фауністичних решток. Самі житла представляли собою великі скупчення кісток насамперед мамонта, більшість з яких (черепи, тазові кістки, лопатки та щелепи) були елементами їх конструкцій.
Дослідження стоянки дали величезний фауністичний матеріал. Найбільш широко, кістками особин усіх вікових категорій та всіма кістками скелету, представлений мамонт. Окрім кісток мамонта на стоянці знайдені кістки коня, північного оленя, вівцебика, носорога, зубра, песця, вовка. В меншій кількості присутні кістки ведмедя, росомахи, зайця та інших тварин. 
Кам`яний комплекс Мезина за усі роки розкопок налічує більше 100 тис. одиниць. Дана колекція є однією з найбільших серед пам`яток Середнього Подесення.
Великий інтерес представляють знайдені на стоянці вироби з оброблених кісток.  Значну частину цих виробів з бивня, рогу, та кістки складають проколки, голки, наконечники дротиків, підвіски, „гудзики” та їх напівфабрикати.
Найбільшу славу Мезинській стоянці принесли вироби мистецтва та прикраси. Широко відомою є серія стилізованих антропоморфних статуеток, прикрашених геометричним орнаментом.


Унікальними є мезинські браслети, прикрашені ялинковим та меандровим орнаментами.

З Мезинської стоянки походить набір мамонтових кісток, зокрема череп, лопатки, щелепи, довга кістка та інші, прикрашені зигзагоподібними та паралельними смугами, нанесеними червоною вохрою. С.М. Бібіков інтерпретував дані речі, як найдавніший музичний комплекс (Бібиков, 1981, 107с.).

У Палеонтологічному музеї ННПМ НАН України представлений макет-реконструкція житла з Мезину, а музичний комплекс та ряд визначних виробів мистецтва експонується в Археологічному музеї НАН України. 


Дослідження в Мезині виявили надзвичайно цікаву, яскраву пам`ятку. Результати вивчення Мезинської стоянки неодноразово висвітлювалися на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конгресах і конференціях. На сьогодні особливостям виявленого матеріалу, різним питанням функціонування стоянки присвячена величезна кількість спеціальних та узагальнюючих праць (Вовк, 1909; Волков, 1911, 1914; Ефименко, 1913; 1938; Спицын, 1915; Павлов, 1936; Пидопличко, 1935; Підоплічка, 1947; Громов, 1948; Борисковский, 1953; Шовкопляс, 1965, 1971; Гладких, 1973; 1977; Бибиков, 1981; Рогачев, Аникович, 1984; Сергин, 1987; Нужний, Пясецький, 2003; Яковлева, 2003; Хлопачев, 2006; Nuzhnyy, 2008) та багато інших.
Мезинська стоянка — одна з найвизначніших археологічних  пам'яток пізнього палеоліту в історії не лише України та Європи, а й світу.
На місці стоянки утворений Мезинський національний природничий парк.Література

Бибиков С.Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. – К.: Наукова думка, 1981. – 463с.
Борисковский П.И. Палеолит Украины // МИА. – № 40. – М.-Л., 1953. – 464с.
Вовк Хв. Палеолітичні знахідки в с. Мізин на Чернігівщині // Записки Українського наукового товариства в Київі. – Кн. IV. – Київ, 1909.
Волков Ф. К. Палеолитическая стоянка в с. Мезине Черниговской губернии // Труды XIV Археологического съезда. – Т. ІІІ. – М. 1911.
Волков Ф. К. Каменный век в России. Приложение к книге М. Гёрнеса Первобытная культура. Ч.І, Каменный век. – Рига, 1914.
Гладких М.І. До методики типолого-статистичного аналізу палеолітичного камёяного // Археологія. – Вип. 9. –К., 1973 – с. 15-21.
Гладких М.И. Некоторые критерии культурной принадлежности позднепалеолитических памятников // Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы. – Л.: Наука, 1977, с.137-143.
Громов В.И. Палеонтологическое и археологическое обоснование стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. (млекопитающие, палеолит) // Труды Института геологических наук. – Вып. 64, геол. серия № 17. – М.-Л.: Из-во АН СССР, 1948.
Ефименко П.П. Каменные орудия палеолитической стоянки в с. Мезине Черниговской губ. // Ежегодник Русского антропологического общества при С-Петербургском университете. – Т. ІV. – СПб., 1913.
Ефименко П.П. Первобытное общество. – Л., 1938.
Мізин: Визначніші серії кістяних виробів Мізинської палеолітичної стації в освітленні Федора Вовка (за ред. М. Рудинського). – К., 1931.
Нужний Д.Ю., Пясецький В.К. Крем`яний комплекс верхньопалеолітичної стоянки Бармаки на Рівненщині та проблема існування пам’яток Мізинської індустрії на Волинській височині // Кам`яна доба України. – Вип. 2. – К.: “Шлях”, 2003. – С.58-74.
Павлов А.П. Геологическая история европейских земель и морей в святи с историей ископаемого человека. – М-Л., 1936.
Підоплічка І.Г. Дослідження палеоліту в УРСР // Палеоліт і неоліт України. Т.1, К.: Видавництво Академії наук Української РСР, 1947. – с.7 - 39.
Пидопличко И.Г. Итоги изучения фауны Мезинской палеолитической стоянки // Природа. – №3. – М., 1935.
Рогачев А.Н., Аникович М.В. Поздний палеолит Русской равнины и Крыма //  Палеолит СССР. – М., Наука, 1984. с.162-271.
Сергин В.Я. Структура Мезинского палеолитического поселения. – М.: Наука, 1987. – 105с.
Спицын А.А. Русский палеолит. Записки Отделения русской и свавянской археологии Русского археологического общества. – Т.ХІ. – СПб., 1915.
Шовкопляс И.Г. Мезинская стоянка. К истории Среднеднепровского бассейна в позднепалеолитическую эпоху. – К,: „Наукова думка”, 1965. – 327с.
Хлопачев Г.А. Бивневые индустрии верхнего палеолита Восточной Европы. – СПб., 2006. – 262с.
Яковлева Л.А. Основні етапи досліджень поселень з житлами та іншими конструкціями з кісток мамонта басейну Дніпра (до 130-річчя розкопок Гінців) // Кам`яна доба України. – Вип.4. – Київ-Полтава, “Шлях”, 2003. – С.18-42.
Nuzhnyy D. The Epigravettian variability of the Middle Dnieper river basin // Дослідження первісної археології в Україні. – К., 2008. – Р.96-134.

Архівні джерела

Волков Ф.К. Отчёт о раскопках в Мезине в 1912, 1913 гг.  // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Мізин. 1916 р. // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Мізин. 1916 р. Інвентарна книга літичного інвентаря. Укр. та Франц. мовою // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Археологічні досліди в Мізині 1930 р. // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Мізин. 1930 р. Інвентарна книга літичного інвентаря. Укр. та Франц. мовою // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Мізин. Колекція колишнього наукового товариства. Укр. та Франц. мовою // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Опис інвентаря з розкопок у с. Мізині. Укр. та Фр. Мовою. // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Досліди в Мізині 1930-1932 рр. // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Фотографії з розкопок у с. Мізині. 1930-1932 рр. // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Коротке звідомлення за працю Мізинської палеолітичної експедиції НКО (від 7. ІІ 1933р.) // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Звіт за досліди палеолітичної Мізинської експедиції в 1912, 1913, 1930, 1932 рр. // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Рудинський М.Я. Крем`яний утіляж Мізинської  палеолітичної стоянки (Львівська колекція) // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Чикаленко Л.Є. Короткий звіт про досліди в Мізині в 1912, 1913 та1914 рр. – К., 1914 // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Чикаленко Л.Е. Отчёт о раскопках в с. Мезине Кролевецкого уезда Черниговской губернии, произведённых в 1916 г. – К., 1916 // Науковий архів Інституту археології НАН України.
Шовкопляс И.Г. Мезинская палеолитическая стоянка (отчёт о раскопках в 1954 г.) // Науковий архів Інституту археології НАН України. – 1954/6.
Шовкопляс И.Г. Отчёт палеолитической экспедиции 1955 года (о раскопках на Мезинской стоянке) // Науковий архів Інституту археології НАН України. – 1955/7.
Шовкопляс І.Г. Палеолітична експедиція 1956 р. с. Мізин, Чернігівської обл. // Науковий архів Інституту археології НАН України. – 1956/6.
Шовкопляс І.Г. Палеолітична експедиція «Отчет о работе археологической экспедиции Института археологи АН УССР по исследованию Мезинской позднепалеолитической стоянки 1957 г.»// Науковий архів Інституту археології НАН України. – 1957/5.
Шовкопляс И.Г. Отчёт о раскопках Мезинской позднепалеолитической стоянки на Десне в 1959-1961 // Науковий архів Інституту археології НАН України. – 1959-1961/8.

http://www.spadok.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=499:2015-07-19-11-25-04&catid=37:oldsacral&Itemid=106

http://paleontologylib.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st003.shtml