«Практичні питання природничої музеології» (2013)

Праці Теірошколи, обкладинка випуску 11Практичні питання природничої музеології: Матеріали IIІ науково-практичної конференції, 24–25 жовтня 2013 р., Київ. — Київ, 2013. — 80 с.
ISBN 978-966-02-7001-5

У збірнику опубліковано матеріали, представлені на ІІІ науково-практичній конференції музейників-природничників, що відбулася за сприяння Національної академії наук України. Наведено відомості про збереження природничих фондів, принципів формування експозиції, та роль музеїв у формуванні екологічної свідомості суспільства та вихованні особистості.

скачати збірник одним файлом 1,3 mb >>>


 

 

Зміст

 

Секція І. Природничі фонди: облік та зберігання музейних колекцій

Т. Г. Андрющенко, І. Б. Ткебучава. Поповнення наукових фондових колекцій зоологічного відділу Природничого музею Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2010–1012 рр. ........ 5
О. Бучмей, Р. Джахман, М. Біланич. Комплектування природничих фондових колекцій на сучасному етапі у Закарпатському краєзнавчому музеї .........7
В. П. Гриценко, А.Е. Киселевич, Ю.В. Махмуді. Збір, обробка, визначення та каталогізації викопних решток ......9
Н. В. Гураль-Сверлова, Р. І.Гураль. Інтернет-програма як альтернативна форма представлення громадськості фондових матеріалів .........11
И. Б Доценко. Методы организации хранения коллекционных фондов амфибий и рептилий в
Зоологическом музее ННПМ НАН Украины ......13
І. В. Загороднюк. Зоологічні колекції як джерело біографічної інформації: до історії досліджень Анатолія
Аргіропула та Бориса Попова .....15
М. А. Коробченко. Колекції як унікальне джерело інформації про динаміку поширення рідкісного виду ссавців — Ellobius talpinus ......17
Л. І. Крицька, О.А. Коваленко. Гербарні колекції в природничих музеях, їх значення для наукової та науково-
просвітницької діяльності ......19
Н. В.Музиченко. Методичні рекомендаціїї щодо наукового опису геологічних зразків у краєзнавчому музеї ........23
Л. А. Резниченко. Методы консервации ископаемых остатков млекопитающих ........ 25
С. Ю. Тайкова. Изменения окраски оперения шкурок птиц при долговременном хранении в музейных коллекциях ....27
И. Ю. Тамойкин. Об оценке биологических коллекций ......29
М. М. Товпинець. Наукова колекція і зібрання зоологічного матеріалу — чи це одне й те ж? ........31
І. П. Третяк. Методичні рекомендації щодо опису предметів, які є об’єктами зберігання науково-природничих музеїв .......33
В.О.Цюпка. Белка обыкновенная Sciurus vulgaris L. в фондовых коллекциях Украины и за ее пределами ....35
О. В. Червоненко. Облік та зберігання природних обєктів як головна функція природничих музеїв ............37
Л.С. Шевченко, В.А. Цюпка. О защите музейных коллекций млекопитающих от насекомых-вредителей ......40
Т. О. Юркова. Каталогізація природничих колекцій КЗК «Хмельницький обласний краєзнавчий музей» ....42


Секція ІІ. Формування сучасної експозиції природничого музею

Н. Ю. Боровська. Облік експонатів мінералогічного кабінету Імператорського Харківського університету
у дорадянські часи .......44
Д. В. Кепин. Экспонирование палеоантропологического материала ........ 46
М.О. Король, І.М. Єрмоленко, Е.М. Король. Використання тривимірних технологій в створенні музейних експонатів .....48
Т. В. Крахмальная. Основные составляющие музейной экспозиции ...................50
Н. Є. Мальована. Живі тропічні Blaberus giganteus в експозиції «Із скарбниці Матінки-Природи»
Хмельницького обласного краєзнавчого музею .....52
В. В. Новосад, К.В. Новосад, О.Ф. Щербакова. Ботанічні експозиції природничих музеїв (методи та принципи
створення та способи експонування) .......54
Н. М. Селиверстов, В. П. Волик. Опыт применения информационных технологий в музейной работе ......59
Н.П. Скрипник, Т.Л. Добичина, Б.Б. Ситенко. Експозиційні та фондові колекції Ботанічного музею ННПМ НАН
України (облік, каталогізація, комп’ютеризація) .....61


Секція ІІІ. Комунікативна складова діяльності та менеджмент природничого музею

С.А. Гасіца. Екскурсія — основна форма роботи музею .....65
Д.В.Клиновий, І.О.Петровська. Проектні форми фінансового менеджменту у розвитку музейної справи в умовах ринку .....67
Г. В. Клочко. Традиційні та нові форми роботи з відвідувачами .........69
В.В. Мартынов, Т.В. Никулина. Основные направления работы Палеонтологического музея ДонНУ ....72
І. М. Соколова. Екологічна стежка по Придніпровському парку м. Кременчука — одна з форм музейних послуг ....74
О.В. Червоненко, І.Г. Емельянов. Стратегія комунікації в сучасному природничому музеї .....76