Планові наукові теми

Діяльність ННПМ НАН України у 2021 році спрямована на виконання 6 відомчих тем та 2 конкурсних тем.

 • Поширення, таксономічне та морфологічне різноманіття окремих видів і груп хребетних тварин фауни України: моніторинг на основі вивчення музейних колекцій та матеріалів польових досліджень (термін виконання — 2017-2021рр.).
  Керівник — академік НАН України І.Г.Ємельянов.

 • Геологічне різноманіття Волино-Подільської плити та розробка рекомендацій щодо збереження геологічної спадщини (термін виконання — 2017-2021рр.).
  Керівник —к.геол.-мін.н., ст.наук.співр.В.П.Гриценко.

 • Видове, популяційне, флорокомплексне різноманіття та созологічні аспекти регіональних природних і урбаногенних флор України; реконструкція та оновлення музейних ботанічних експозицій (термін виконання — 2018-2022рр.).
  Керівник —к.б.н., ст.нак.співр. В.В.Новосад.

Архів виконаних тем

 • Музейні природничі колекції як об'єкт фундаментальних та прикладних досліджень (історія унікальних зібрань, принципи каталогізації та збереження, освітнє значення) (термін виконання — 2018-2020рр.).
  Керівник — к.б.н. Червоненко О.В.

 • Раритетні види Київського мегаполісу та особливості їхніх популяційних структур в умовах активної урбанопресії (термін виконання — 2017-2018рр.).
  Керівник — к.б.н. Новосад К.В.

 • Таксономічне різноманіття, мінливість, поширення хребетних та деяких груп безхребетних тварин основних типів екосистем України і інших територій (планові строки 2015-2019рр.).
  Керівник — зав. відділом, к.б.н., В.М. Пєсков

 • Формування біорізноманіття у пізньому кайнозої  України (планові строки 2015-2019рр.).
  Керівник – зав. відділом, д.геол.н., ст.наук.співр. М.С.Комар.

 • Наукові фондові колекції як основа вивчення історії розвитку і формування сучасних біогеоценозів, джерело створення та оновлення експозицій природничих музеїв (планові строки 2015-2017).
  Керівник – зав. відділом, к.б.н. О.В.Червоненко.

 • «Вплив біотичних та абіотичних факторів на стан біорізноманіття України, його моніторинг у просторі і часі на основі комплексного (фауністичного та палеофауністичного, флористичного і геоекологічного) аналізу наукових колекцій ННПМ НАН України та польових досліджень» (планові строки 2012-2016 рр.).
  Керівник — чл.-кор. НАН України І.Г. Ємельянов.

 • «Розробка регіональної літотеки рифей-фанерозойських відкладів Волино-Поділля та Криму на базі колекцій Геологічного музею ННПМ НАНУ» (планові строки 2012-2016 рр.).
  Керівник — зав. відділом, д.геол.н. К.І. Деревська.

 • «Фіторізноманіття, структурна диференціація, ендемізм, антропогенна трансформація та созологія окремих природних та урбаногенних флор України; оптимізація фондів та вдосконалення експозицій Ботанічного музею» (планові строки 2013-2017рр.).
  Керівник — зав. відділом, к.б.н. В.В. Новосад.

 • “Морфосистематичний та біостратиграфічний аналіз ссавців пізнього міоцену, пліоцену і плейстоцену України на основі колекційних матеріалів Палеонтологічного музею ННПМ НАН України” (планові строки 2010-2014 рр.).
  Керівник – ст.н.с., к.б.н. Т.В.Крахмальна.

 • “Колекції Зоологічного музею ННПМ НАН України і їх використання в теорії та практиці організації моніторингу біорізноманіття” (планові строки 2010-2014 рр.).
  Керівник – зав. відділом, проф., д.б.н. Є.М. Писанець.

 • "Просторово-часова організація біорізноманіття та фактори ризику стійкості основних типів екосистем України та суміжних територій» (планові строки 2010-2014 рр).
  Керівник — чл.-кор. НАН України І.Г. Ємельянов.